Algemeen Reglement

 1. In dit reglement vind U de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten/lessen van Muziekhuis Lyana.
 2. De geldende tarieven voor de diensten/lessen worden vastgesteld door Muziekhuis Lyana, en gelden een schooljaar.

 

Lessen

 1. De lessen kosten 20,50 per half uur (individueel) en kunnen wekelijks of om de week gevolgd worden.
 2. Aanmelden gebeurt bij Muziekhuis Lyana.
 3. We geven geen gratis proeflessen wel een losse les ter kennismaking, is de les bevallen dan betaal je deze samen met de volgende lessen van de maand, vervolgens worden de lessen telkens de laatste les van de maand voor 1 maand vooruit betaald. (Per les betalen is niet mogelijk)
 4. Indien de aanmelding/losse eerste les leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze een betalingsverplichting, zoals vastgesteld in dit reglement, met zich mee en is de leerling de voor de lessen bij Muziekhuis Lyana vastgestelde tarieven aan de leraar verschuldigd.
 5. Plaatsing vindt plaats voor de duur van 1 maand, en wordt bij niet tijdige opzegging stilzwijgend verlengd.
 6. Vergeet je de laatste les v.d. maand het lesgeld van de volgende maand mee te nemen, dan zul je voor je de volgende les mag volgen dit eerst moeten voldoen, het lesgeld meteen pinnen is vaak ook mogelijk.  Indien je het lesgeld wilt overmaken is dit in overleg met de leraar meestal mogelijk, ook dan gelden bovengenoemde regels. Wordt het achterstallige lesgeld niet voor de volgende les worden gedaan zal deze lestijd niet meer voor de leerling vrijgehouden worden en beschouwen we het als opzeggen, het verschuldigde lesgeld zal uiteraard nog moeten worden voldaan.
 7. Wanneer een cursist zich voor de les afmeldt, zal de les toch in rekening worden gebracht. Uit coulance zullen wij 2 afmeldingen per schooljaar (mits minimaal 24 uur voor de les begint is afgemeld) niet in rekening brengen maar wordt deze afmelding met het lesgeld van de volgende maand verrekend.  Vaker afmelden geeft geen recht op vermindering van het lesgeld.
 8. Wanneer een cursist verzuimt zich bij Muziekhuis Lyana en/of de leraar voor de les af te melden, zal de les altijd in rekening worden gebracht.
 9. Wanneer een cursist meer dan 2 aaneensluitende lessen verzuimt, zonder dat Muziekhuis Lyana en/of de leraar hiervan, d.w.z. behoudens overmacht, tenminste 24 uur tevoren in kennis gesteld te hebben, wordt dit aangemerkt als opzegging en kunnen wij op deze tijd iemand anders plannen.
 10. Wanneer een les niet door kan gaan bijvoorbeeld wegens optreden of ziekte van de leerkracht zal dit met het eerstvolgende lesgeld verrekend worden of in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden.
 11. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor de laatste les van de maand doorgegeven te worden zodat er een nieuwe leerling geplaatst kan worden. Bij niet tijdige opzegging verplicht de leerling zich aan 1 maand langer les volgen.
 12. Tijdens de schoolvakanties zullen er (tenzij anders met de leraar afgesproken) geen lessen plaatsvinden.
 13. Afmelden wegens vakantie buiten schoolvakantie zal in rekening gebracht worden.

Aansprakelijkheid

 1. Het meebrengen van eigendommen in het gebouw van Muziekhuis Lyana gebeurt geheel op eigen risico. Muziekhuis Lyana aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of schade aan eigendommen van leerlingen/klanten .
 2. Schade toegebracht aan het gebouw, inventaris of materialen, moet door diegene die de schade heeft veroorzaakt, of door diegene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

Slotbepalingen

 1. Op verzoek wordt het reglement aan iedereen verstrekt.
 2. Muziekhuis Lyana mag maatregelen nemen, die niet kunnen worden uitgesteld en noodzakelijk zijn voor de dagelijkse goede gang van zaken.
  Deze maatregelen worden zo snel mogelijk aan de leerkracht en leerling meegedeeld.