hello Snake Union, the Dutch Duran Duran Tribute i.o., zoekt een zanger!